Konkretny

program wyborczy

RAZEM

dla miejskiej infrastruktury drogowej

Drogi i towarzysząca im infrastruktura to „krwiobieg” każdej gminy. Od lat o niego dbamy i skutecznie modernizujemy! Nie zamierzamy zwalniać tempa! Dlatego:

Przebudujemy drogi w ścisłym centrum Lubania tj. ul. Szkolną, Mikołaja, Graniczną, Piramowicza, Szymanowskiego oraz Pl. Lompy. Finalizowane są już prace nad dokumentacją techniczną. Jeszcze w tym roku zostanie rozstrzygnięty przetarg. W 2025 roku mieszkańcy Lubania będą korzystać z bezpiecznych i nowoczesnych dróg w obrębie Starego Miasta;

Zmodernizujemy oraz wybudujemy drogi na Osiedlach: Fabryczna i Jagiellońskim. Obecnie trwają prace nad dokumentacją techniczną dla tego przedsięwzięcia. To podstawa, aby w późniejszych miesiącach móc wykonać zadanie inwestycyjne;

Przebudujemy drogę dojazdową do zmodernizowanego kompleksu sportowego – rekreacyjnego oraz placówek oświatowo-opiekuńczych przy ul. Różanej. W 2025 roku dotarcie do Przedszkola, Żłobka, Hali Sportowej czy Basenu będzie dla korzystających z obiektów komfortowe;

Dokończymy wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Już niebawem otrzymamy audyt konieczny do ogłoszenia przetargu w ramach programu „Rozświetlmy Polskę”. Tym sposobem wymienionych zostanie 100% opraw należących do lubańskiego samorządu. Oszczędności pozwolą nam planować realizację kolejnych inwestycji oświetleniowych w mieście;

W kolejnych latach systematycznie będziemy odnawiać nawierzchnię dróg miejskich, w tym wielokrotnie postulowaną przez mieszkańców ulicę: Łukasiewicza, Karola Miarki, Robotniczą czy Działkową.

RAZEM

dla sportu, kultury i rekreacji

Minione pięć lat to ogromny progres w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (patrz  Inwestycje Samorządu Miasta Lubań w latach 2018-2023). Będziemy to kontynuować! Mamy także pomysł jak zadbać o infrastrukturę szeroko pojętej kultury. Dlatego:

Wykonamy pierwszy etap modernizacji Miejskiego Domu Kultury. Odnowimy także amfiteatr na Kamiennej Górze. Na oba działania mamy zabezpieczone środki. Postaramy się o kolejne dofinansowania!

Przy SP nr 4 wybudujemy halę sportową w ramach programu „Olimpia”. Finalizujemy już jej projekt. Mamy podpisaną umowę z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie jej postawienia;

W kolejnych dwóch latach wybudujemy ponad sześć kilometrów ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą (w tym Rowerowy Park Umiejętności). Miasto jest również beneficjentem Dolnośląskiej Cyklostrady Rowerowej. Dodatkowo  na lubańskim odcinku DK 30, w kolejnych miesiącach powstanie dedykowana rowerzystom ścieżka rowerowa;

Zwiększymy dostępność mieszkańców do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Stanie się tak po przeniesieniu jej siedziby do wyremontowanego dworca kolejowego. Złożyliśmy deklarację w tej sprawie do władz PKP. Oczekujemy, w najbliższym czasie, od spółki podjęcia konkretnych działań rewitalizacyjnych.

RAZEM

dla przestrzeni publicznej i ekologii

Zharmonizowana przestrzeń publiczna ma ogromne znaczenie dla mieszkańców współczesnych miast. Niezbędna jest do zdrowego życia społecznego, środowiskowego i gospodarczego. Przez minione pięć lat podjęliśmy w Lubaniu trud jej uporządkowania. Np. parki kieszonkowe na trwałe zapisały się w lubański krajobraz. Przed nami kolejne ambitne wyzwania,  osadzone w szeroko pojętej dbałości o środowisko i ekologii. Dlatego:

Do 2028 roku, etapami, zrealizujemy projekt bioróżnorodnego zagospodarowania Plant wzdłuż Siekierki oraz terenów wzdłuż potoku Lubawka i Gozdnica. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają nowe miejsca rekreacji, odpoczynku i edukacji. Są już na ten cel zabezpieczone pieniądze. Intensywnie trwają prace projektowe;

W kolejnych kilkunastu miesiącach doprowadzimy do rewitalizacji Parku im. Ludwika Anioła na Osiedlu Piast. Zlecona została koncepcja zagospodarowania tego areału. Pierwsze działania podjęte zostaną jeszcze w roku bieżącym!

Czyste powietrze i ciepłe mieszkanie to dwa programy, których celem jest zmniejszenie tzw. niskiej emisji oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków. W obu aplikowaliśmy o środki (możliwych do uzyskania jest około 10 milionów złotych). Oba programy będą obsługiwane przez merytorycznych pracowników Urzędu Miasta Lubań. Ekologii będzie także służyć duża inwestycja budowy sieci przez PEC Sp. z o.o. w Lubaniu;

Ściśle współpracując z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Jeleniej Górze systematycznie będziemy odnawiać i upiększać Park na Kamiennej Górze.

RAZEM

dla sportu, kultury i rekreacji

Lubański samorząd lokalny energią mieszkańców stoi! Kandydaci, których jako KWW Lubań Razem wystawiamy w tegorocznej elekcji od miesięcy zbierali Państwa uwagi i postulaty. Obok niezbędnych, pożądanych inwestycji zgłoszone zostały także propozycje o charakterze „miękkim”, prospołecznym. Dlatego:

Konsekwentnie będziemy dostosowywać komunikację miejską do zmieniających się potrzeb lubanian z poszczególnych dzielnic miasta. W kolejnych latach zamierzamy zwiększyć jej dostępność. Uzupełnieniem komunikacji miejskiej jest i będzie Izerska Komunikacja Autobusowa, którą wespół z gminami powiatu lubańskiego finansujemy;

Rok w rok, w budżecie miasta przeznaczać będziemy środki na tzw. „małe granty” dedykowane lokalnym stowarzyszeniom i grupom działania. Za konieczne uznajemy także dalsze finansowe wsparcie dla Lokalnego Inkubatora NGO prowadzonego przez Stowarzyszenie „Pogranicze”;

Konsekwentnie będziemy odnawiać i rozbudowywać lubańskie place zabaw oraz strefy ruchu dla osób starszych (tzw. siłownie pod chmurką). W kolejnych miesiącach wytypujemy teren i przygotujemy projekt budowy „psiego placu zabaw”;

Pielęgnować i podtrzymywać będziemy imprezy zamknięte i plenerowe angażujące mieszkańców Lubania m.in.: Dzień Aktywnej Rodziny, Sudecki Festiwal Minerałów, Lawę, Lubańskie Biegowisko, Świętojanki, Lubańską Noc Muzeów i Bibliotek czy Festiwal FolkArt. Otwarci, wzorem lat ubiegłych, jesteśmy na oddolne inicjatywy mieszkańców, które zamierzamy wspierać organizacyjnie jak i finansowo.

Aby wzmocnić potencjał edukacyjny dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych zamierzamy, we współpracy z dyrektorami placówek, realizować program Erasmus. Zintensyfikujemy również współpracę z Nadleśnictwem Świeradów. 

RAZEM

dla inwestorów i rodzimego biznesu

Jednym z fundamentów harmonijnego rozwoju gminy jest współpraca między innymi z lokalnym biznesem.  Wspomnianemu rozwojowi służą, dobrze lokowane, środki finansowe w infrastrukturę  komunalną, środowisko czy wzmacnianie potencjału społecznego. Sojusznikiem zrównoważonego rozwoju są także dobrze i kompleksowo przygotowane plany zagospodarowania przestrzennego. Konsekwentnie zamierzamy wzmocnić szeroko pojmowany gospodarczy potencjał miasta. Dlatego:

Wespół ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu stanowczo będziemy lobbować na rzecz budowy ronda na DK 30 (zjazd na autostradę A4). W tej sprawie poczyniono już bardzo dużo. Więcej szczegółów zaprezentujemy w oddzielnym artykule, który pojawi się między innymi na naszej stronie i fanpage;

Konsekwentnie będziemy zwiększać podaż uzbrojonych terenów inwestycyjnych (w miarę możliwości o podwyższonym standardzie);

Przy udziale specjalistów i lokalnych środowisk opracujemy strategię promocji turystycznej miasta, która uwzględni powstającą bazę sportowo-rekreacyjną, obiekty dziedzictwa naturalnego, wydarzenia kulturalne czy wreszcie nowe atrakcje nie mieszczące się w wymienionych wcześniej kategoriach, których powstanie zapowiedzieliśmy w innych sektorach  programu wyborczego KWW Lubań Razem;

Doprowadzimy do powstania w Lubaniu inkubatora przedsiębiorczości (ze współfinansowaniem  projektu ze środków unijnych).